SKORING BS SP. Z O.O.

Czym się zajmujemy

       Skoring BS Spółka z o.o. to firma stworzona w celu świadczenia usług dla banków spółdzielczych. Specjalizujemy się w projektowaniu, doradztwie oraz prowadzeniu projektów mających na celu wdrożenie rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych. Nasi specjaliści zajmują się głównie usługami z zakresu szeroko rozumianego doradztwa informatycznego, analizy danych jak i tworzenia raportów zarządczych.

     Naszym celem jest stworzenie wspólnego systemu pozwalającego na automatyzację procesu udzielania kredytu łącznie z ograniczeniem ryzyka kredytowego i operacyjnego oraz umozliwiającego budowę i walidację tablic skoringowych i ratingowych pozwalających na obniżenie wagi ryzyka kredytowego dla poszczególnych produktów kredytowych.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków europejskich realizujemy Projekt o nazwie: „Wzrost konkurencyjności firmy Skoring BS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup aktywów pozwalających na wdrożenie przełomowych usług oceny wiarygodności kredytowej oraz budowy modeli oceny ryzyka dedykowanym bankom spółdzielczym”. W ramach tego projektu chcemy stworzyć system informatyczny pozwalającego na automatyzację procesu udzielania kredytu, a przede wszystkim na obniżenie ryzyka kredytowego. Opis projektu znajduje się w zakładce: Projekty.

Korzyści


       Najważniejszą korzyścią dla banków, korzystających z automatyzacji procesu kredytowego, zwłaszcza oceny wiarygodności klientów będzie obniżenie ryzyka kredytowego i możliwość dywersyfikacji portfela kredytowego jak i rozszerzenia branż podlegających kredytowaniu. Banki chcące korzystać z wdrożonych usług będą mogły dodatkowo wprowadzić w polityce kredytowej stosowanie zbioru następujących zasad, które służą ograniczeniu ryzyka:

 • centralizacja procesu decyzji kredytowych (specjaliści – analitycy kredytowi są tylko w centrali); 
 • wykorzystanie określonych modeli skoringowych/ratingowych dla każdego segmentu klientów/typu produktów;
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach (pilnowanie aby nie pominąć żadnego z obowiązkowych kroków);
 • wykorzystanie bankowości elektronicznej w procesie składania wniosków kredytowych, a nawet zawierania umów kredytowych (szeroki dostęp obec-nych klientów do podstawowych produktów kredytowych);
 • wysoki poziom standaryzacji decyzji kredytowych;
 • istnienie wyspecjalizowanego departamentu decyzji kredytowych z wydzielo-nymi specjalistami dla poszczególnych segmentów klienta;
 • regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na pozio-mie sub-portfela kredytowego (ze względu na segment klienta, typ produktu, kanał dystrybucji);
 • wykorzystanie struktury limitów i sublimitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka w danej branży;
 • wykorzystanie struktury limitów w celu promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
 • ograniczenie ryzyka nadużyć poprzez oddzielenie badania oceny zdolności kredytowej klienta i przyznania transakcji kredytowej od oceny jego wiary-godności;
 • szybkie dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warun-ków gospodarczych poprzez zmiany limitów, zmiany kart ratingowych;
 • szybkie wprowadzenie nowej klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów bran-żowych zgodnie z polityką banku; stałemu dopasowywaniu polityki kredytowej dla segmentu mikrobiznesu po-przez wprowadzenie nowych aplikacyjnych kart ratingowych.

Skoring BS sp. z o.o.