SKORING BS SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ systemu do obiegu wniosków kredytowych zinterface’owanego z systemami bankowości elektronicznej działającymi w bankach spółdzielczych

OZNACZENIE SPRAWY 1/2019/SK 

 

Organizator przetargu, w dalszej części dokumentu, jest zwany SKORING BS lub Zamawiającym.

 

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego w pkt. 1 firma SKORING BS SP. Z O.O. ul. Szlak 65; 31-153 Kraków zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach projektu 3.7. pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Skoring BS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup aktywów pozwalających na wdrożenie przełomowych usług oceny wiarygodności kredytowej oraz budowy modeli oceny ryzyka dedykowanych bankom spółdzielczym”.

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie aktywów firmy do wdrożenia wyników prac B+R oraz wprowadzenia innowacji produktowej w postaci rozpoczęcia poprzez Wnioskodawcę świadczenia niedostępnej obecnie na polskim rynku usługi oceny wiarygodności kredytowej oraz usługi budowy modelu oceny ryzyka.Szczegółowe informacje umieszczone są w zapytaniu ofertowym.

WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca CODE TOWN Sp. z o.o., którego oferta wpłynęła w dniu 03.07.2019 r. 
2. Zgodnie z warunkami postępowania Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzymała najwyższą wartość punktową. W przypadku, gdy oceniana jest tylko jedna oferta, jest to oferta z najwyższą ilością punktów. 
3. Należy zatem uznać, że w przedmiotowym wypadku wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą wartość punktową za złożoną ofertę.

Oferta od Wykonawcy CODE TOWN Sp. z o.o., opiewa na kwotę 1 000 150,00 zł netto, oferowany okres gwarancji 36 miesięcy, całkowity roczny koszt utrzymania i serwisu 43 200,00 zł netto.