SKORING BS SP. Z O.O.

        Naszym celem jest wdrożenie usług oceny wiarygodności kredytowej oraz budowy modeli oceny ryzyka kredytowego dla banków spółdzielczych. Najważniejszym elementem tej usługi będzie system informatyczny pozwalający na automatyzację procesu udzielania kredytu, ocenę wiarygodności kredytowej klienta, oraz budowę i walidację tablic skoringowych i ratingowych. Wartość projektu wynosi prawie 4,740 tys zł brutto. Na realizację naszych celów otrzymaliśmy wsparcie z funduszy europejskich w kwocie 1 999 400 złotych.
Projekt ten jest realizowany jest pod nazwą: "Wzrost konkurencyjności firmy Skoring BS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup aktywów pozwalających na wdrożenie przełomowych usług oceny wiarygodności kredytowej oraz budowy modeli oceny ryzyka dedykowanym bankom spółdzielczym”. Dofinansowania ze środków europejskich otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś piorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIEBIORSTW, działanie 3.7, 

      Usługę oceny wiarygodności kredytowej chcemy świadczyć w dwóch formach:
- albo w formie SaaS (Software as a Service), gdzie zainteresowany bank podłączałby swoje systemy bankowe za pomocą dedykowanego interface'u do naszej infrastruktury - dedykowanego systemu informatycznego;
- albo w formie sprzedaży opracowanego przez nas modelu oceny ryzyka kredytowego i zaimplementowaniu w oprogramowaniu istniejącym juz w banku. W tym modelu na istniejącym oprogramowaniu definiowalibyśmy nasz model oceny ryzyka.
Dzięki naszej usłudze chcielibyśmy ograniczać ryzyko kredytowe u naszych klientów - banków spółdzielczych oraz zwiększyć sprzedaż produktów kredytowych wśród osób fizycznych, rolników i MŚP.
     Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez klienta banku z zawartych umów z zakresu finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, brak realizacji zobowiązań klienta wobec banku może spowodować stratę finansową banku. Działając wspólnie z bankiem możemy wspomóc dostosowanie zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych poprzez doskonalenie narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a  w szczególności poprzez:

  • centralizację procesu decyzji kredytowych;

  • wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;

  • wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na jego wszystkich etapach;

  • wysoki poziom standaryzacji decyzji kredytowych;

  • wykorzystanie struktury limitów i sublimitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;

  • oddzielenie procesu nadawania ratingu Klientowi korporacyjnemu, od procesu przyznania kredytu.